Vi har grupper för de allra minsta gymnasterna, från ett år upp till bredd-, tävling- och motionsgrupper. Vi är en förening som just nu utvecklas och utökas, idag är vi 1250 medlemmar, och fler kommer vi att bli. Välkommen till oss!

Kontakta oss

Nygatan 38, 60234 Norrköping
Title Image

För tränare

För varje grupp som finns i föreningen finns en huvudtränare. Dennes uppgift är att ta hand om administrativa uppgifter för gruppen, såsom planering av träningar, anmälan till tävlingar, kontakt med föräldrar mm. Utöver huvudtränare finns tränare, hjälptränare och hjälpföräldrar. Det kan vara en eller flera personer, som tränar gruppen tillsammans med huvudtränaren.

Känner du dig osäker på någon information, eller känner att det saknas något här på sidan. Kontakta i så fall styrelsen så hjälper dem dig!

Huvudtränarens ansvar

Innan kommande termin

Huvudtränaren har som ansvar att samla alla tränare i gruppen och planera terminen: vad vill/ska ni göra under terminen, tävlingar, läger, kurser etc. Huvudtränarna för tävlingsgrupperna har en budget för sin grupp att disponera över. Om kostnader överstiger budgeten kan en lagkassa behövas.  OBS! Huvudledaren ska inte göra allt, men tar ansvar för att det blir gjort.

Administrativa uppgifter

 • Bekräfta gymnasterna och din grupp i sportadmin i god tid inför varje terminsstart.
 • Ta bort gymnaster som slutat.
 • Kolla att alla har fullständiga kontaktuppgifter.
 • Kolla att mailadresser och telefonnummer till föräldrar är korrekta.
 • Meddela kassören om du ser att fakturor är obetalda.
 • Fyll i närvaro efter varje träning.
 • Utskick till föräldrar.
 • Kolla sin mail dagligen.
 • Svara på kallelser så snabbt som möjligt.

Varje ny gymnast får ett träningstillfälle att provträna på i början av terminen. Var noga med att meddela nya gymnaster till ansvarig för försäkring i styrelsen så att gymnasten har rätt licens.  Alla eventuella förändringar i gruppen (slutade och nya gymnaster) ska meddelas till licensansvarig i styrelsen. Om du lägger till en gymnast under terminen är det extra viktigt att du meddelar styrelsen, då Pensum måste kontaktas för försäkring. Utan försäkring får ingen gymnast träna!

Ingen nyintagning till grupperna får ske efter 15 okt och 15 mars. Om speciella skäl föreligger så ska styrelsen kontaktas.

Om du flyttar en gymnast från en grupp till en annan måste du meddela Kassören.

Tävlingar

 • Du som huvudtränare ansvarar för anmälan till tävling.
 • Se till att det även finns tränare och ev. domare som kan delta på tävlingen innan anmälan.
 • Skicka betalningsunderlag till kassören (vilket belopp som ska betalas samt tävlingsinbjudan). Går bra att vidarebefordra ett mail..
 • Det är ditt ansvar med hjälp av gruppvärd/föräldrar att samordna resa, ev skjuts och annat kring tävlingen.
 • Ta med ev. tävlingsintyg.

Till vissa tävlingar krävs att föreningen har med egen/egna domare. Det är ditt ansvar att se till detta. Var ute i god tid!

Resultat och gärna en bild skickar du till någon i styrelsen efter tävlingen.

Läger

Dagläger kostar 100:-/gymnast och läger med övernattning kostar 200:-/gymnast. Då ingår kvällsmat och frukost. Frukt ev. godis mm tar barnen med själva. Kallelse till läger skickas ut via sportadmin till aktuella gymnaster. Gymnasterna anmäler sig och får en faktura.

 • Vid läger med övernattning ska du som huvudledare skicka in övernattningsblanketten (Anmälan om tillfällig övernattning i offentliga lokaler) i god tid till räddningstjänsten.

Hemsidan

En gång varje termin se över den egna gruppens sida på NGFs hemsida och meddela informationsansvarig ev ändringar och uppdateringar.

Tränarens ansvar

Som tränare

 • Uppträda som en förebild för gymnasterna
 • Vara engagerad!
 • Kunna sin grupp – hålla koll på barnen/ungdomarna
 • Uppmärksamma ev ”mobbing” och tjafs.
 • Kolla sin mail dagligen.
 • Vara uppdaterad på gymnastik i stortar.
 • Följa de regler som finns i hallen och föreningen.
 • Tuggummi är inte tillåtet.
 • Varken ledare eller gymnaster skall vara på redskapen eller utföra gymnastiskaövningar före uppvärmningen.
 • Vi börjar alltid träningen med gemensam uppställning. Gymnasten ska vänta tills tränaren kallar till samling. Ej tillåtet för gymnasterna att springa omkringoch leka i hallen innan träning.

Träningsmässigt

 • Följa den träningsplanering huvudledaren gjort.
 • Hjälpa till att lägga upp och planera träningar
 • Se till att man själv har den utbildning som krävs, hålla koll på kurser

Hallen/Praktiskt

 • Plocka undan efter träningen. Samtliga redskap ska stå på sin plats vid avslutad träning.
 • Hålla snyggt, kasta skräp, plocka upp efter dig.
 • Släcka och låsa innan man går.
 • Skriva upp eller meddela styrelsen om något behöver köpas/är trasig.
 • Meddela Sodexo (Källvind) eller annan ansvarig om något är trasigt/inte funkar.

Administrativt

 • Kolla mailen regelbundet – och svara!
 • Svara på kallelser så snabbt som möjligt.
 • Ta närvaro.
 • Läsa reglementen och se till att man är uppdaterad

Utdrag ur belastningsregistret

NGF policy beskriver att alla ledare i ungdoms-, tävlings- och barngrupper ska visa upp begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Gå in på nedanstående länk och välj blanketten som heter ”Övrigt arbete och kontakt med barn”

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/

Det tar ca 2 veckor att få utdraget hemskickat.

Det skall sedan visas upp för NGF´s sportchef som registrerar och godkänner det vartannat år.

Godkännande för publicering

Fotografering

För att få fotografera gymnasterna under träning, tävling och uppvisningar krävs det ett godkännande från deras målsman. Du hittar dokumentet här.

Försäkring

SVEDEA

Skador inträffade från och med 1 oktober 2015 ska anmälas till Svedea på telefonnummer: 0771 160 199. Det finns även en skadeanmälan att ladda ner. Skicka in blanketten påskriven av tränaren till Svedea.

För föreningar som tillhör Gymnastikförbundet finns det fem olycksfallsförsäkringar (bas-, tränings-, tävlings- och korttidsförsäkring samt RF:s grundförsäkring. Mer information om försäkringsvillkoren hittar du på www.pensum.se, välj sport och sedan gymnastik.

Skadeblankett olycksfall

BASFÖRSÄKRING

Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter. Anslutning till basförsäkringen är frivillig, men Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att alla föreningar tecknar försäkringen för sina gymnaster.

Akutersättning Faktisk kostnad, dock högst 10 000kr

Invaliditet 1 15 prisbasbelopp

Invaliditet 2 30 prisbasbelopp (> 60 % invaliditet)

Dödsfall 1 prisbasbelopp

Tandskada 1 prisbasbelopp

Försäkringen kostar 7,50 kr per gymnast som är upp till 15 år och 15 kr per gymnast som är 15 år eller äldre.

TRÄNINGSFÖRSÄKRING

Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och kullerbytta på trampett.

Akutersättning Faktisk kostnad, dock högst 10 000kr

Invaliditet 1 30 prisbasbelopp

Invaliditet 2 60 prisbasbelopp (> 60 % invaliditet)

Dödsfall 1 prisbasbelopp

Tandskada 1 prisbasbelopp

Träningslicensen kostar 150 kr per gymnast.

TÄVLINGSFÖRSÄKRING

Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där poängbedömning sker.

Tävlingslicensen kostar 180 kr per gymnast.

KORTTIDSFÖRSÄKRING

Korttidsförsäkringen gäller för deltagare i tillfällig idrottsverksamhet som ordnas av föreningen. Alla deltagare måste vara namngivna i en deltagarförteckning och verksamheten får vara maximalt sju dagar.

RF:S GRUND- OCH KOMPLETTERINGSFÖRSÄKRING

Samtliga föreningar i Gymnastikförbundet har RF:s grundförsäkring. Observera att det inte ingår någon olycksfallsförsäkring för gymnaster i försäkringen. Däremot ingår olycksfallsförsäkring för föreningens ledare och funktionärer.

Kompletteringsförsäkringen är en försäkring som kompletterar Grundförsäkringen och den anpassas efter varje förenings verksamhet och behov.

Grundförsäkringen innehåller

• Ansvarsförsäkring

• Förmögenhetsbrottsförsäkring

• Rättsskyddsförsäkring

• Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer

Kompletteringsförsäkringen innehåller bland annat

• Utrustningsförsäkring

• Försäkring för byggnad

• Idrottsreseförsäkring

Har du några frågor…

…eller behöver hjälp, kontakta Stina Bellander på Pensum, stina.bellander@pensum.se.

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade. För 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.

Ekonomi

Budget

Inom Norrköpings GF får varje tävlingsgrupp en budget för en termin för gruppens verksamhet vid sidan av ordinarie träning. Med detta avses bland annat tävlingar, gropträningar och läger. Denna budget baseras på gruppens antal träningstimmar per vecka samt antal gymnaster. För varje gymnast och timme får gruppen 45kr.

Utgifter som Ledar-/domararvode och traktamente är utom budgeten. Ledararvode och traktamente styrs av följande restriktioner:

 • Trupp: max 3 ledare/grupp
 • AG: max 2 ledare/grupp

Överskrider man antalet ledare får arvode och traktamente delas sinsemellan.

Exempel: en grupp tränar 9h/vecka och är 20 gymnaster. 9×20 = 180h, 180x45kr = 8 100kr. Gruppens budget för en termin blir 8 100 kr.

Huvudledare ansvarar för budgetuppföljning. Utöver sin budget får de ansöka om tillägg från styrelsen, alternativt använda sig av egen lagkassa.

Redovisning av kostnader

I samband med t ex anmälan till en tävling ska tränaren meddela kassören detta. Detsamma gäller alla typer av utgifter man gör. Om man gör egna utlägg sparar man originalkvittot och lämnar in en ifylld ersättningsblankett till kassören.

Reseersättning

Om man använder egen bil på resa till tävling, utbildning el dyl, så får man milersättning enligt Skatteverkets regler. Dessa uppdateras med jämna mellanrum. Detta redovisas på ersättningsblanketten. Aktuell ersättning hittar man på Skatteverkets hemsida:

Skatteverket

Bokning av resa

För bokning av tågresa har vi ett särskilt kundnummer hos SJ. Kontakta kassör för att få kundnumret, kassor@norrkopingsgymnastikforening.se. Ring sedan SJ på 0771-757555 och boka dina biljetter. SJ fakturerar då föreningen direkt och man slipper ligga ute med pengar.

Behöver man boka boende finns möjlighet att be hotellet/vandrarhemmet att skicka faktura till föreningen. Även för detta krävs ett godkännande från kassören.

Utbildning

Anmäl ditt intresse av att gå utbildning till föreningens utbildningsansvarig Maria Bränström. Utbildningsansvarig anmäler till aktuell utbildning.

 

Behöver du boka tåg till kursen gör du det genom att fylla i denna blankett: SJ-reseblankett

Barn och Ungdom

Teori- och ledarskapsutbildningar

Baskurs Barn och Ungdom, Hjälpledarutbildning.

 

Teknikutbildningar

Hopp och Volt, Matta och Airtrack, Trampolin för nybörjare.

Tävling

Utbildningsutbudet startar med en gemensam grundutbildning, Baskurs Barn och Ungdom. Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i din kommande ledarutbildning. Efter att du genomgått Baskurs Barn och Ungdom öppnar sig ett brett utbud av olika fördjupningsutbildningar för att du ständig ska kunna vidareutbilda dig.

Utbildningskrav

Gymnastikförbundet har tagit fram utbildningskrav för att säkerställa att ledare/tränare har rätt utbildningsnivå för att träna gymnaster på en viss nivå. Tex gäller det att inneha en viss licens för att få träna gymnaster som genomför volt. Utbildningarna måste genomföras i rätt ordning.

Domarutbildning trupp

Förberedande domarutbildning Truppgymnastik steg 1 – Introduktion Truppgymnastik steg 2 – Regionsdomare, steg 3 – Förbundsdomare RM/RT-stegen, steg 4 – Förbundsdomare SM-stegen.

Domarutbildning AG

Steg 1,2,3

Första hjälpen

Det är viktigt att alla tränare vet hur man agerar vid allvarlig skada. Här finns en guid över första hjälpen.